EBI raport bieżący nr 06/2014


2014.02.18, nr 6/2014

Incydentalne naruszenie zasady ładu korporacyjnego.

Zarząd Agromep S.A. w nawiązaniu do opublikowanego w raporcie EBI nr 4/2014 raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku, informuje o incydentalnym naruszeniu zasady ładu korporacyjnego w zakresie wymaganych Regulaminem ASO informacji przekazywanych w raportach kwartalnych.

Naruszenie to nastąpiło w związku z nieopublikowaniem w ramach raportu kwartalnego informacji finansowych w rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawieniu zmian w kapitale własnym za IV kwartał 2013 roku i IV kwartał 2012 roku. Emitent opublikował informacje finansowe jedynie za okres od początku roku obrotowego do zakończenia raportowanego kwartału narastająco oraz dane porównawcze. Przyczyną nieopublikowania pełnej treści raportu było niesporządzenie w ustalonym terminie przez biuro rachunkowe wyżej wymienionej części raportu. Zaistniałą sytuację Zarząd omówił z kierownictwem biura rachunkowego i uzgodnił procedury, których zastosowanie uniemożliwi powtórzenie takiej sytuacji w przyszłości.

Emitent dołoży wszelkich starań, by podobna sytuacja nie miała już miejsca. Korekta raportu kwartalnego została opublikowana w raporcie EBI 5/2014.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek ZarząduDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt