EBI raport bieżący nr 11/2020


2020.07.28, nr 11/2020

Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zarząd Agromep S.A. z siedzibą w Kościanie ("Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą z dnia 28 lipca 2020 r., uwzględniający zmianę Statutu wprowadzoną Uchwałą nr 16/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się dnia 7 lipca 2020 r.

Zmianie uległ § 5 statutu Emitenta.

Dotychczasowe brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z),
2. Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (01.62.Z),
3. Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych (03.22.Z),
4. Produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z),
5. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (22.19.Z),
6. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z),
7. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z),
8. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (25.29.Z),
9. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z),
10. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z),
11. Produkcja narzędzi (25.73.Z),
12. Produkcja pojemników metalowych (25.91.Z),
13. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z),
14. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z),
15. Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (28.30.Z),
16. Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
17. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (29.20.Z)
18. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z),
19. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),
20. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z),
21. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
22. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z),
23. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia (46.61.Z),
24. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z),
25. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
26. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z), 27. Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z),
28. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),
29. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
30. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),
31. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),
32. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
33. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
34. Działalność pośredników turystycznych (79.11.B),
35. Działalność agentów turystycznych (79.11.A),
36. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A),
37. Działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B),
38. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.C),
39. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
40. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
41. Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z),
42. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
43. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z),
44. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
45. Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A),
46. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E),
47. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),
48. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z),
49. Transport drogowy towarów (49.41.Z),
50. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (25.50.Z),
51. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z),
52. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),
53. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),
54. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
55. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z),
56. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
57. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z),
58. Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (95.29.Z),
59. Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z),
60. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),
61. Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z),
62. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z),
63. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
64. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z),
65. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),
66. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),
67. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (77.31.Z),
68. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),

Nowe brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z),
2. Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (01.62.Z),
3. Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych (03.22.Z),
4. Produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z),
5. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (22.19.Z),
6. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z),
7. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z),
8. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (25.29.Z),
9. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z),
10. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z),
11. Produkcja narzędzi (25.73.Z),
12. Produkcja pojemników metalowych (25.91.Z),
13. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z),
14. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z),
15. Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (28.30.Z),
16. Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
17. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (29.20.Z)
18. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z),
19. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),
20. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z),
21. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
22. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z),
23. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia (46.61.Z),
24. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z),
25. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
26. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z),
27. Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z),
28. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),
29. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
30. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),
31. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),
32. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
33. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
34. Działalność pośredników turystycznych (79.11.B),
35. Działalność agentów turystycznych (79.11.A),
36. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A),
37. Działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B),
38. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.C),
39. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
40. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
41. Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z),
42. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
43. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z),
44. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
45. Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A),
46. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E),
47. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),
48. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z),
49. Transport drogowy towarów (49.41.Z),
50. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (25.50.Z),
51. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z),
52. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),
53. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),
54. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
55. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z),
56. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
57. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z),
58. Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (95.29.Z),
59. Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z),
60. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),
61. Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z),
62. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z),
63. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
64. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z),
65. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),
66. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),
67. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (77.31.Z),
68. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),
69. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z),
70. Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z).

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2) ppkt b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek ZarząduDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt