EBI raport bieżący nr 26/2014


2014.11.28, nr 26/2014

Skup akcji własnych - stopień realizacji program 

Zarząd Spółki AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 28 listopada 2014 roku działając na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AGROMEP S.A. z dnia 10 września 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz na podstawie zatwierdzonego przez uchwałę Zarządu Spółki Regulaminu Programu Skupu Akcji Własnych AGROMEP S.A. (opublikowanego raportem bieżącym nr 14/2014), Emitent dokonał transakcji nabycia akcji własnych, która odbyła się podczas sesji na rynku NewConnect a nabytych zostało 2.910 (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziesięć) sztuk akcji własnych po średniej cenie 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) za sztukę.

W wyniku dokonania powyższej transakcji łączna liczba nabytych przez Spółkę akcji w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych AGROMEP S.A. wynosi 256.400 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda, odpowiadających 256.400, tj. 4,45% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz stanowiących 7,87% kapitału zakładowego Emitenta.

Podstawa prawna: 
§3 ust. 2 pkt 17) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę: 

Michał Lichaj – Prezes Zarządu 
Łukasz Miszkiewicz – Członek ZarząduDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt