EBI raport okresowy nr 04/2022


2022.05.30, nr 4/2021

Raport roczny za 2021 rok

Zarząd Agromep S.A. z siedzibą w Kościanie ("Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2021 wraz z załącznikami:

1. Sprawozdaniem finansowym za 2021 rok;

2. Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok;

3. Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2021 rok.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Łukasz Miszkiewicz - Prezes Zarządu
Anna Postaremczak - Członek Zarządu

Raport roczny za 2021 rok

Sprawozdanie Finansowe za 2021 rok

Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Spółki za 2021 rok

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2021 rokDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt