EBI raport okresowy nr 05/2018


2018.05.30, nr 8/2017

Raport roczny za 2017 rok

Zarząd Agromep S.A. z siedzibą w Kościanie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2017 wraz z załącznikami:

1. Sprawozdaniem finansowym za 2017 rok;

2. Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok;

3. Opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek Zarządu

Opinia i Raport niezaleznego bieglego rewidenta z badania sprawozdań

Raport roczny za 2017 rok

Sprawozdanie Finansowe za 2017 rok

Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Spółki za 2017 rokDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt