EBI raport okresowy nr 12/2018


2018.11.20, nr 12/2018

Rozwiązanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

Zarząd AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie ("Spółka") niniejszym informuje o rozwiązaniu w dniu 20 listopada 2018 roku umowy na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 ("Umowa"), zawartej z biegłym rewidentem, firmą Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wspólnej 40 w Poznaniu, o podpisaniu której Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 13 z dnia 18 grudnia 2017 roku.

Porozumienie o rozwiązaniu Umowy zostało zawarte bez winy Spółki, na wniosek biegłego rewidenta, firmy Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o. z uwagi na brak możliwości wykonania usługi.

Jednocześnie Zarząd pragnie zaznaczyć, że w okresie obowiązywania Umowy nie wystąpiły przypadki w zakresie różnic poglądów pomiędzy osobami zarządzającymi a biegłym rewidentem w sprawie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania.

Zarząd informuje, że w najbliższych dniach Rada Nadzorcza Spółki dokona wyboru nowego podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, o czym Spółka poinformuje raportem EBI.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 12) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek ZarząduDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt