ESPI raport nr 39/2014


2014.10.30, nr 39/2014

Zmniejszenie przez akcjonariusza udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu

Zarząd AGROMEP S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 30 października 2014 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od MEPROZET Kościan S.A. z siedzibą w Kościanie, którego treść Emitent przekazuje poniżej:

"Niniejszym MEPROZET Kościan S.A. z siedzibą w Kościanie, ul. Gostyńska 71, 64-000 Kościan (dalej: "Akcjonariusz"), na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 185 poz. 1439 ze zm.) (dalej: "ustawa o ofercie"), informuje, iż w związku ze sprzedażą w dniu 29 października 2014 r. 171.986 akcji spółki AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie (dalej: "Spółka"), Akcjonariusz zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki (dalej: "WZA") z 5,22% do 2,23%.

Przed dniem 29 października 2014 r. Akcjonariusz posiadał 300.501 (słownie: trzysta tysięcy pięćset jeden) akcji Spółki, uprawniających do wykonania 300.501 (słownie: trzysta tysięcy pięćset jeden) głosów na WZA, dających 5,22% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Po dniu 29 października 2014 r. Akcjonariusz posiada 128.515 (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset piętnaście) akcji Spółki, uprawniających do wykonania 128.515 (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset piętnaście) głosów na WZA, dających 2,23% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Akcjonariusz ponadto informuje, iż nie istnieją podmioty zależne MEPROZET Kościan S.A. posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie."

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek ZarząduDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt