AKCJONARIAT


 

Akcjonariusz

Seria akcji

Rodzaj akcji

Liczba akcji

Udział w kapitale zakł.

Liczba głosów na WZA

Udział w liczbie głosów WZA

Janina Miszkiewicz

A

imienne, uprzywilejowane co do głosu

2 272 500

69,71 %

4 545 000

78,91 %

B

na okaziciela

19 000

0,58 %

19 000

0,33 %

Łącznie

 

2 291 500

70,29 %

4 564 000

79,24 %

Michał Lichaj

A

imienne, uprzywilejowane co do głosu

227 500

6,98 %

455 000

7,90 %

Pozostali *

B

na okaziciela

741 000

22,73 %

741 000

12,86 %

Łącznie

 

 

3 260 000

100 %

5 760 000

100 %

 

*W tym Agromep S.A., która działając na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Agromep S.A. z dnia 10 września 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz na podstawie zatwierdzonego przez uchwałę Zarządu Spółki Regulaminu Programu Skupu Akcji Własnych Agromep S.A. (opublikowanego raportem bieżącym nr 14/2014), w okresie od 27 października do 28 listopada 2014 roku nabyła łącznie 256.400 (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta) sztuk akcji własnych po średniej cenie 5,79 zł (słownie: pięć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) za sztukę, w ramach transakcji dokonywanych na rynku i poza rynkiem NewConnectDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt