ESPI raport nr 45/2014


2014.11.03, nr 45/2014

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Spółki AGROMEP S.A. informuje, iż w dniu 3 listopada 2014 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Zbyszka Miszkiewicza, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, następującej treści:

"Ja niżej podpisany Zbyszek Miszkiewicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej AGROMEP S.A., działając na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) informuję, iż w dniu 30 października 2014 r. dokonałem następujących transakcji:

− w dniu 30 października 2014 r. nabyłem łącznie 129.749 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 5,15 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect;

Przed dniem 30 października 2014 r. posiadałem 139.105 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięć) akcji Spółki, uprawniających do wykonania 139.105 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięć) głosów na WZA, dających 2,42% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Po dniu 30 października 2014 r. posiadam 268.854 (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcje Spółki, uprawniających do wykonania 268.854 (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) głosów na WZA, dających 4,67% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Ponadto informuję, iż nie istnieją podmioty zależne ode mnie posiadające akcje AGROMEP S.A., a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie.

W okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia planuję zwiększenie stanu posiadania akcji.

Niniejszą informację przekazuję w związku z faktem, iż w Spółce AGROMEP S.A. wchodzę w skład organu nadzorującego, tj. pełnię funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a łączna wartość transakcji przekroczyła próg 5 000 euro."

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek ZarząduDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt